Adatkezelési nyilatkozat

Hatályos: 2020. december 1-től.

 

 

A Napmajor Tanya

 

 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Majoros Nikoletta, a Napmajor Tanya tulajdonosa és üzemeltetője a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzítettszemélyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

 

 

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Napmajor Tanya által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet Majoros Nikoletta, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A Majoros Nikoletta, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

 

 

Adatkezelő:
Napmajor Tanya – Majoros Nikoletta E.V.

Székhelye: 2040 Budaörs, Fodros u. 27/b.

Ha az alábbiakban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot:

Telefon: +36309485885

email: info@napmajor.com

 

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése

A kezelt adatok köre

A Napmajor Tanya honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap használata során megadott adatok

Ügyfélkapcsolati adatok

Természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, illetve az ügyfél által szöveges mezőben megadott egyéb adatok

 

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

A Napmajor Tanya honlapjának látogatása során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

Ügyfélkapcsolati adatok

Az Ön hozzájárulása, szerződéskötéshez szükséges

 

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

A Napmajor Tanya honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap üzemeltetése, ügyfélkommunikáció bonyolítása

Ügyfélkapcsolati adatok

A Napmajor Tanya üzleti céljának támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása, üzleti szerződések kötése, számlázás

 

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés ideje

A Napmajor Tanya honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő

Ügyfélkapcsolati adatok

Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

 

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés érintettjei

A Napmajor Tanya honlapjának látogatása során kezelt adatok

A Napmajor Tanya honlapját látogató természetes személyek

Ügyfélkapcsolati adatok

A Napmajor Tanya szolgáltatásait igénybe venni szándékozó vagy érdeklődő természetes személyek és üzleti ügyfelek

 

Adattovábbítás:

A Napmajor Tanya az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” fejezetben leírtak szerint.

 

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A Napmajor Tanya az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a webtárhely szolgáltató (Websupport Magyarország Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. – tarhelypark.hu) szerverein tárolja, és adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Napmajor Tanya megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje –többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

 

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

 

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az info@napmajor.com e-mail címen keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Napmajor Tanyától, arról, hogy az üzemeltető

 

 

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Ezen felül kérheti Napmajor Tanya által tárolt személyes adatainak másolatát. A Napmajor Tanya üzemeltetője az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Napmajor Tanyának, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 

 

Helyesbítéshez való jog:

Ön az info@napmajor.com e-mail címen keresztül, írásban kérheti, hogy a Napmajor Tanya üzemeltetője módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, email címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az üzemeltetőhöz, akkor a Napmajor Tanya válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. A Napmajor Tanya a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az info@napmajor.com e-mail címen keresztül, írásban kérheti Napmajor Tanya üzemeltetőjétől a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Napmajor Tanya abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az üzemeltetőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a az üzemeltető a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Napmajor Tanya üzemeltetőjéhez, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az info@napmajor.com e-mail címen keresztül, írásban kérheti Napmajor Tanya üzemeltetőjétől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Napmajor Tanya csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait a Napmajor Tanya üzemeltetője jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Napmajor Tanyának nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Napmajor Tanya a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Napmajor Tanya üzemeltetőjéhez, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 

 

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az info@napmajor.com e-mail címen, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Napmajor Tanya visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

 

A Napmajor Tanya a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Napmajor Tanya üzemeltetőjéhez, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Napmajor Tanya adatvédelmi felelősségének vizsgálatát, illetve bírósághoz fordulhat.

 

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes információk:

 

 

A napmajor.com honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Napmajor Tanya üzemeltetője. Amikor Ön a Napmajor Tanya napmajor.com internetes honlapját látogatja, közben személyes adatait is átadja számunkra.

 

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, telefonnal, tablettel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

 

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail, telefonszám cím) szükség lehet.

 

 

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja a Napmajor Tanya üzemeltetőjének, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az üzemeltető – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

 

 

A Napmajor Tanya honlapján keresztül az üzemeltető tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

 

 

A Napmajor Tanya az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

 

Minden munkavállalónk, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni azokat belső szabályozásainknak megfelelően. Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

 

 

Budapest, 2020.december 1.

Napmajor Tanya – Majoros Nikoletta E.V. – Tulajdonos, üzemeltető

 

NAPMAJOR TANYA . Aquakontakt . Lovas foglalkozás . Élménytábor . Felüdülés

KÖSZÖNJÜK, HOGY ÍRTÁL NEKÜNK! HAMAROSAN VÁLASZOLUNK.